Od 1. srpnja 2020. PRONI Centar za socijalno podučavanje započeo je s provedbom projekta “7. sat”.

Projekt “7. sat” koji će tijekom 15 mjeseci provoditi PRONI Centar za socijalno podučavanje, u suradnji sa srednjim školama s područja grada Osijeka, ima za cilj osnažiti učenika za veće uključivanje u kreiranje izvannastavnih sadržaja
u školi.
Kurikularna struktura rada srednjih škola u RH pruža mogućnost uvođenja novih, bogatijih i nadopunjujućih postupaka odgoja i obrazovanja, koji pored obvezne nastave uključuje i izvannastavne aktivnosti. Te izvannastavne aktivnosti u
pravilu nisu obvezne, ali se mogu priznati učenicima kao ispunjavanje obveza u školi i pokazalo se da pružaju mogućnost za rast i razvoj, timski rad, poboljšanje uspjeha u školi, bolje prilagođavanje ponašanja i razvoj vještina i
interesa učenika. Škola ih planski provodi, vodeći računa o potrebama, interesima, sklonostima i razvojnim mogućnostima učenika kroz organizaciju izvannastavnih aktivnosti (kroz školski kurikulum),ali i kroz njihovu sadržajnu
implementaciju na satu razrednog odjela.
Struka ukazuje da uspješniju izradu kurikuluma odgoja i obrazovanja jamči aktivno sudjelovanje i učenika i nastavnika u izradi, a znanje usvojeno zajedničkim planiranjem puno je vrednije od pasivno usvojenog znanja.

Stoga ovdje postoji prostor da Vijeće učenika kao legitiman i formalan način predstavničkog tijela učenika i učeničkog sudjelovanja, koje statutom ima mogućnosti davanja prijedloga tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju, preuzme važniju ulogu u cijelom procesu, sukladno interesima i potrebama učenika koje zastupaju.
Specifični cilj ovoga projekta osnaživanje vijeća učenika da u dijalogu sa predstavnicima škole, sudjeluju u kreiranju sadržaja izvannastavnih aktivnosti, njihovoj organizacji i provedbi, na teme u skladu sa EU strategijom za
mlade i sata razrednog odjela, surađujući sa dionicima u zajednici.

Kako bi mladi Osijeka, kao EU građani imali mogućnost utjecati, oblikovati svoju zajednicu sljedećih godina svojim aktivnostima, prateći smjer aktualne EU strategije za mlade, kao okvira za kreiranje sadržaja izvannastavnih aktivnosti,
rasprave mladih i donositelja odluka će pratiti područja 11 ciljeva EU strategije za mlade.
U pripremnoj fazi pripremit će se i kreirati upitnik vezano uz sadržaje koje srednjoškolci smatraju važnim za uvrštavanje u invannastavne aktivnosti i/ili sat razrednog odjela, te će se provesti analiza sadržaja koje provode organizacije (civilne i javne) na području grada Osijeka, a koje se kao izvannastavne aktivnosti mogu implementirati u školski kurikulum i plan i program rada razrednika.
U projektu će sudjelovati najmanje 183 mladih (članova Vijeća učenika) te 78 donositelja odluka, 39 predstavnika škole (nastavnika, ravnatelja, predstavnika stručne službe), i 39 predstavnika dionika (javnih i civilnih organizacija s područja grada Osijeka) kroz održavanje 11 tematskih rasprava povezanih sa ciljevima Europske strategije za mlade te kroz održavanje 3 sastanka radne skupine za kreiranje brošure “7. sat”.

Brošura će kao rezultat projekta poslužiti kao Vodič za unaprjeđenje organizacije izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama i na satu razrednog odjela na području Osijeka.

Projekt financira Europska unija kroz program ERASMUS+.

logosbeneficaireserasmusleft_hr