Provedbom prve aktivnosti APV-a (Advance Plan Visit) označili smo početak projekta ”Art & Crafts Woodpeckers kojeg provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje u partnerstvu s četiri organizacije iz Bosne i Hercegovine, Ukraine, Rumunjske i Španjolske.

IMG_20190531_121852Projekt je sufinanciran sredstvima EU kroz programa Erasmus+ KA1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince ukupne vrijednosti od 18.105,00 EUR. a provodi se u razdoblju od 6 mjeseci, od 1.05.2019. do 31.10.2019.

Projektom želimo razmotriti različite mogućnosti umjetničkog i obrtničkog rada koje mogu podržati održive programe za mlade u našim organizacijama, posebno značenje budućih programa rada s mladima iz ‘’rizičnih skupina’’, razvoj praktičnih vještina naših mladih korisnika i / ili analiziranje mogućnosti za izradu održive financijske strukture ili resursa osobnoga i profesionalnog karaktera.
Isto tako, aktivnostima projekta želimo osvjestiti mlade dionike o mogućnostima zapošljavanja ili samozapošljavanja kroz provedbu aktivnosti usmjerenih ka otkrivanju i razumijevanju metoda artističkog stvaranja primjenom kojih će steći posebne kompetencije potrebne za realiziranje osobnih i profesionalnih pothvata.

Stoga, cilj projekta ”Art & Craft Woodpeckers” je unaprijediti stupanj posebnih vještina i kompetencija mladih, posebno u odnosu na njihovu važnost za tržište rada primjenjući metode neformalnog učenja i praktičnoga rada s kojima želimo poticati kreativnost i izvrsnost.

Kao specifične ciljeve ističemo:
– potaknuti ekonomski i socijalno osjetljive skupina mladih za aktivno sudjelovanje u rješavanju
njihovih egzistencijalnih problema,
– razviti kreativne ideje za poduzetništvo kao načina za prevladavanje nezaposlenosti
– koristiti neformalne obrazovne metode u potporu mladima da razviju vlastite potencijale
– promicati “održive umjetnosti” korištenjem recikliranih materijala za povećanje svijesti o ekologiji,
– promicati interkulturnu suradnju i razmjenu običaja, praksi i znanja

Projektom ćemo provesti Advance Plan Visit (APV) od 30. do 31. svibanj 2019. kao preteča središnjim aktivnostima s ciljem detaljnog planiranja provedbe aktivnosti razmjene mladih, predstavljanja mjesta provedbe te određivanja dužnosti svakoga od partnera.

Kao glavnu aktivnosti projekta ističemo aktivnost razmjene mladih koja će se provesti od 19. do 28. lipnja 2019, a okupit će ukupno 5 partnerskih organizacija s ciljem razmjene iskustava, znanja, te razvojem različitih ”art & craft” kompetencija ciljanih mladih dionika.
U provedbu projekta ukupno će biti uključeno 27 osoba, 5 sudionika iz svake partnerske organizacije / zemlje (4 mlade osobe, dobi 18+ iz sigurnosnih razloga bavljenja različitim alatima i 1 voditelj mladih, koji je zaposlenik, član ili volonter organizacije, također u dobi od 18+, s kapacitetom i iskustvom davanja podrške grupi), te jedna facilitatorica cijeloga procesa provedbe u ime organizacije prijavitelja i 1 osoba koja je pomoćno osoblje, za tehničko-organizacijske aktivnosti.

Kratak opis ciljane skupine sudionika:
– Dobi između 18 i 30 godina, jednak broj žena i muškaraca
– Spremni učiti i raditi praktično
– Umjetnički i zanatski orijentirani
– Biti spremni istraživati različite materijale, alate i umjetničke oblike i vlastiti kreativni potencijal
– Biti otvoreni za istraživanje više mogućnosti za razvoj financiranja, zapošljavanje.

Organizacije koje sudjeluju u projektu:

PRONI Centar za socijalno podučavanje – Hrvatska

YOUTH ALMA – Rumunjska,

Asociación para la Participación Oportunidad y Desarrollo – Španjolska,

All-Ukrainian Association for Youth – Ukraina,

ZDRAVO DA STE UDRUZENJA GRADJANA – Bosna i Hercegovina.

 

Opis projekta na engleskom / Description of project in English:

With this project, we want to consider the various possibilities of art and craft work that can support sustainable youth programs in our organizations, especially the future of youth work programs, especially youth in risk, the development of practical skills of our young people and / or the analysis of the possibilities for sustainable financial development structures or resources of personal and professional character. Likewise, the project’s activities aim to raise young people’s awareness of employment opportunities or self-employment through the implementation of activities aimed at discovering and understanding the methods of artistic creation by applying them to acquire special competences needed to realize personal and professional endeavors.
Therefore, the aim of the ”Art & Craft Woodpeckers” project is to improve the level of special skills and competences of young people, especially in relation to their importance for the labor market, applying the methods of informal learning and practical work with which we want to encourage creativity and excellence.
As specific goals we emphasize:
– to encourage economically and socially sensitive youth groups to actively participate in solving their
existential problems,
– to develop creative ideas for entrepreneurship as a way to overcome unemployment
– to use of informal educational methods to help young people develop their own potential
– to promote “sustainable art” by using recycled materials to increase awareness of ecology,
– to promote intercultural cooperation and exchange of customs, practices and knowledge

Through project we will implement Advance Plan Visit (APV) from May 30. to 31. 2019. as preplanned working meeting with a goal of detailed planning of youth exchange activity, exploring the venue and the place of activities implemenataion and defining each partner duties. As the main activity of the project, we highlight the activity of youth exchange, which will be implemented from June 19. to 28. 2019., bringing together 5 partner organizations with experience exchange, knowledge and the exchange of different artistic and crafting trades.

In total, there will be 27 participants involved, 5 from each partner organization/country (4 young people, age 18+ due to security reasons of dealing with different tools and 1 youth leader, who is employee, member, or volunteer of the organization, also age 18+, with capacity and experience in supporting the the group) and one process facilitator on behalf of hosting organization as well as 1 support staff, in charge for technical and organizing issues.

Participants summary:
– Be above 18 years old, preferably equal number of female and male
– Willing to learn and work practically
– Art and craft oriented
– Willing to explore different materials, tools and art forms and their own creative potential
– Be open for exploring more possibilities for fund-raising development, employment.

1524219019_logosbeneficaireserasmus-right-hr-01

1434006659_ampeu-logo-hr1454410764_eu-flag-erasmus--vect-pos