Naziv projekta: Projekt “Korak po korak na tržište rada“ je financiran uz potporu Europske unije kroz program darovnice „Žene na tržištu rada“ u okviru IPA IV. komponente „Razvoj ljudskih potencijala”.

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Vukovar

Partneri: Udruga žena Vukovar i PRONI Centar za socijalno podučavanje

Suradnik:
Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Vukovar

Ciljna skupina: Dugotrajno nezaposlene žene, samohrane majke koje su nezaposlene duže od 6 mjeseci, savjetnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PS Vukovar

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Opći cilj ovog projekta je povećati integraciju i uključenost dugotrajno nezaposlenih žena na tržište te promovirati poduzetništvo i mogućnosti samozapošljavanja žena u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
U tu svrhu, projektom su predviđene aktivnosti usmjerene na povećanje kapaciteta (znanja, vještina i konkurentnosti) dugotrajno nezaposlenih žena i samohranih majki, pružanje psihološke i socijalne podrške, obrazovanje i osposobljavanje sukladno individualnim potrebama, te kreiranje inovativnih poslovnih modela koji će pomiriti posao i obiteljski život i osigurati fleksibilne radne aranžmane.

Glavne aktivnosti projekta:

  1. Provedba programa za jačanje kapaciteta savjetnika za zapošljavanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje PS Vukovar;
  2. Provođenje motivacijskih radionica za nezaposlene žene, članice ciljanih skupina;
  3. Povećanje znanja i vještina dugotrajno nezaposlenih žena i samohranih majki u području pružanja usluga profesionalnog čišćenja i organiziranja dječjih rođendana;
  4. Uspostava i promocija Servisa za profesionalno čišćenje i Servisa za organiziranje dječjih rođendana (rođendaonice);
  5. Provedba edukacije “Stjecanje osnovnih IT vještina”;
  6. Dizajn i implementacija dva modula izobrazbe o poduzetništvu;
  7. Promotivna kampanja.