Projekt pod nazivom Lokovolontira kojeg u suradnji s jedinicom lokalne samouprave – Grad Vukovar, i suradničkim organizacijama (Volonterski centar Osijek) i institucijama (Gradska knjižnica Vukovar i Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Vukovar) provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje, ima za cilj doprinijeti sustavnom razvoju volonterstva kod mladih kroz uspostavu lokalnog volonterskog centra u gradu Vukovaru.

U trajanju od godine dana, od 1.8.2014. do 31.07.2015. godine, kroz uspostavu lokalnog volonterskog centra i usmjerenost na opću populaciju građana, mlade i volontere kao ciljane skupine, projektni tim će se fokusirati na postizanje sljedećih specifičnih ciljeva:

  • promovirati važnost volonterstva među građanima, s posebnim naglaskom na mlade na području Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije
  • motivirati građane na aktivno sudjelovanje u društvo kroz vlastiti volonterski angažman
  • potaknuti uključivanje građana, a posebice mladih, na pokretanje i uključivanje u provedbu volonterskih akcija u lokalnoj zajednici
  • podići razinu znanja i osposobljenosti volontera i organizatora volontiranja kroz provedbu obrazovnih aktivnosti
  • unaprijediti sustav volontiranja kroz uspostavu baze o ponudi i potražnji volontera na području grada Vukovara

 

Navedeni ciljevi bit će ostvareni kroz provedbu 5 ključnih aktivnosti:

  1. Uspostava lokalnog volonterskog centra
  2. Promotivne aktivnosti usmjerene ka informiranju mladih i šire zajednice, te motiviranju građana na aktivno uključivanje/volonitranje u lokalnoj zajednici
  3. Organiziranje/uključivanje volontera u volonterske akcija u zajednici
  4. Provedba obrazovnih aktivnosti u svrhu osposobljavanja volontera i organizatiora volontiranja
  5. Izrada i redovito održavanje baze o ponudi i potražnji volontera

 

Projekt Lokovolontira, financiran je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih.