Mladi preuzimaju inicijativu i aktivno sudjeluju u procesima odlučivanja i procesima kreiranja javnih politika koje se na njih odnose, kao načinima kreiranja i poboljašanja postojećih uvjeta koji utječu na kvalitetu života mladih u gradu Osijeku!

Projekt „Mladi za grad“ u partnerstvu tijekom 12 mjeseci, od 1.1.2022. godine provode Grad Osijek i PRONI Centar za socijalno podučavanje.

Savjet mladih Grada Osijeka aktivno je preuzeo ulogu angažirati dionike koji mogu osigurati participativan proces izrade javne politike – Programa za mlade Grada Osijeka 2022.-2025., koji nije kabinetski dokument, nego u čijoj izradi sudjeluju oni na koje se isti odnosi. Mladi će sami reći što smatraju da bi pomoglo poboljšati kvalitetu njihovog života u gradu Osijeku, bilo da su 15 ili 29 godina.

Uloga PRONI Centra je provesti inkluzivan proces tijekom kojega će istražiti potrebe mladih na minimalno 300 mladih, mapirati dionike i mlade, kreirati mogućnosti za sudjelovanje provodeći  dvije velike konferencije i  7 tematskih rasprava na kojima će sudjelovati i aktivno raspravljati minimalno 230 mladih u dobi od 15 do 30 godina iz grada Osijeka ali i barem 65 dionika i donositelja odluka, facilitirati procese i vršiti zabilježbe i pripremiti nacrt Programa za mlade Grada Osijeka.

Grad Osijek, koji već provodi program za mlade kroz njega različite mjere će, osim povećane vidljivosti tih tekućih mjera, osigurati praćenje provedbe svih onih aktivnosti i mjera koje mladi budu formulirali u Program, te usvojiti dokument kao važeći za navedeno razdoblje. Savjet mladih će tijekom cijelog procesa aktivno poticati mlade na sudjelovanje te komunicirati s njima, kao i sa stukturama unutar Grada Osijeka.

Nakon javne rasprave i usvojenog dokumenta, izlazni rezultat će biti kreiran Program za mlade Grada Osijeka 2022.-2025. koji će imati utjecaj na provedbu zajednički postavljenih ciljeva i aktivnosti kojima će se unaprijediti kvaliteta života mladih ljudi u gradu Osijeku, ali i utjecati na budućnost u Europi kakvu želimo.

Partneri:


PRONI Centar za socijalno podučavanje

Grad Osijek

Savjet mladih grada Osijeka