Projekt «Mladi za mlade» financiran je od strane Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka putem Zajma Svjetske banke Br. 7283-HR kroz Projekt socijalno gospodarskog oporavka (PSGO) – komponenta Socijalna uključenost. Nositelj projekta je Vukovarski institut za mirovna istraživanja (VIMIO), a uz PRONI Centar za socijalno podučavanje, partneri u projektu su Općina Borovo i Općina Tompojevci. Projekt je krenuo 01.studenog 2007. godine, a provoditi će se do 30.travnja 2009. godine na području Vukovarsko-srijemske županije, konkretno u Općinama Borovo i Tompojevci.

Cilj projekta je:
Osnaživanje mladih u općinama Borovo i Tompojevci za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima na lokalnoj razini, kroz širenje mreže organizirane potpore mladima i provedbu različitih aktivnosti s mladima i za mlade.

Specifični ciljevi

 • Upoznati mlade sa zakonskim okvirima za njihovo djelovanje sukladno Nacionalnom programu djelovanja za mlade; postizanje koncenzusa svih relevantnih subjekata (organizacija i institucija koje se bave mladima i u čijem radu mladi sudjeluju) oko stvaranja preduvjeta za donošenje programa djelovanja za mlade na lokalnim razinama i ostvarivanje dijela NPDM-a u okviru mjere 90. koja se odnosi na osnivanje klubova za mlade.
 • Obrazovati mlade i predstavnike lokalnih samouprava u cilju pravovremenog prepoznavanja potreba zajednica u kojima žive te jačanje vlastitih kapaciteta u području pripreme, izrade, financiranja i provedbe specifičnih projekata na lokalnoj razini.
 • Osnažiti i potaknuti mlade ljude na samostalno djelovanje u medijskom prostoru kroz ciljane programe medijske izobrazbe, te kreiranje i izdavanje vlastitih novina i publikacija.

Očekivani rezultati:

 1. Osnovan klub za mlade u općini Borovo
  Klub će biti registriran po zakonu Republike Hrvatske, kako bi se nakon isteka potprojekta ostavio pravni subjekt koji će se samostalno razvijati.
 2. Povećana uključenost mladih u pripremu i provedbu aktivnosti za mlade i širu zajednicu u općinama Borovo i Tompojevci
 3. Povećana razina suradnje između mladih i lokalnih samouprava
 4. Izrađene i usvojene lokalne strategija djelovanja za mlade
  Uključenost svih relevantnih subjekata koji rade i djeluju s mladima i za mlade (škole, udruge, klubovi za mlade, lokalna samouprava, podmlatci političkih stranaka) u proces stvaranja preduvjeta za donošenje lokalnih strategija djelovanja za mlade – kako bi se lokalne strategije djelovanja za mlade donijele u predviđenim vremenskim okvirima potrebno je održati niz pojedinačnih i grupnih sastanaka na kojima bi se razgovaralo o pretpostavkama i mogućnostima za donošenje takvih strategija. Za donošenje strategija neophodno je potaknuti lokalnu samoupravu na dijalog s mladima, te u to uključiti i ostale subjekte, institucije koje bi potpomogle proces donošenja lokalnih strategija
 5. Povećana razina sposobnosti, vještina i kapaciteta mladih iz područja pripreme, izrade i pisanja projektnih prijedloga, te znanja stranog jezika (120 sudionika sudjelovalo u trening programima pisanja projektnih prijedloga, 30 sudionika sudjelovalo u programu interaktivnog učenja engleskog jezika). Uključenost predstavnika jedinica lokalne uprave i samouprave i mladih u lokalnim sredinama u obrazovne programe (radionice i treninge) koje će organizirati VIMIO i PRONI Centar vezano uz jačanje njihovih kapaciteta – kako bi mladi postali jedan od nositelja razvitka lokalnih zajednice potrebno ih je osnažiti u smislu obrazovanja za vođenje različitih aktivnosti u njihovim lokalnim zajednicama. Tako ćemo mlade obrazovati za ispitivanje potreba zajednice u kojoj žive, te pisanje projektnih prijedloga, kako bi mogli biti ravnopravan partner lokalnoj samoupravi, pogotovo jer manje lokalne zajednice imaju manjak stručnjaka koji bi se bavili namicanjem sredstava putem projekata.
 6. Povećana razina vještina za djelovanje u medijskom prostoru (80 sudionika sudjelovalo u medijskim treninzima)
  Također mlade ćemo osnažiti i za rad s medijima koji držimo vrlo bitnim u predstavljanju zajednice i njenih dostignuća i pružiti im mogućnost za promoviranje putem kreiranja vlastitih medijskih istupa.
 7. Pokrenute novine za mlade u općini Borovo
 8. Kroz medijsku kampanju stanovnici općina i VSŽ informirani o aktivnostima i rezultatima potprojekta. Provedena medijska kampanja kojom će biti obuhvaćeni stanovnici općina u Vukovarsko-srijemskoj županiji, te šira zajednica o zakonskim okvirima djelovanja za mlade, kako bi rezultati bili postignuti, medijska kampanja treba biti osmišljena na način da bude prihvatljiva stanovnicima lokalnih zajednica, a prvenstveno mladima. Medijska kampanja će se provoditi na način da će partneri u provedbi potprojekta gostovati na radio emisijama, te da će se raditi kontakt emisije s gostima u studiju kako bi građani mogli postavljati pitanja i dobiti pravovremene i pravovaljane informacije vezano uz provedbu potprojekta i ostvarenje projektnih rezultata.

Nakon provedenih obrazovnih aktivnosti kroz radionice, trening i kampanju koji su i glavne aktivnosti projekta, očekujemo da će sudionici:

 • steći nove vještine i znanja koje će doprinijeti jačanju njihovih vlastitih kapaciteta
 • unaprijediti timski rad, i suradnju između mladih i lokalnih samouprava
 • povećati obim i kvalitetu aktivnostima, te da će imati povećana motivacija za djelovanje u svojim lokalnim zajednicama
 • ojačati partnerstava i učinkovitije zajednički djelovati u novim projektima

U lokalnim zajednicama obuhvaćenim ovim potprojektom predstavnici mladih, lokalne samouprave i drugih važnih čimbenika u društvu kao zajednički rezultat imati će:

 • razrađene i izrađene programe djelovanja za mlade
 • unaprijeđenu suradnju i partnerstvo u svrhu zajedničkog razvoja lokalne zajednice
 • operativne Klubove za mlade

PRONI Centar u najvećem dijelu sudjelovat će u procesu osnivanja Kluba za mlade na području općine Borovo, te jačanju kapaciteta i superviziji voditelja i članova/korisnika klubova u drugim partnerskim općinama koji će se provoditi kroz individualne i grupne razgovore, organizirane radionice i treninge u svakom klubu za mlade. Također uloga PRONI Centra biti će u dijelu provedbe različitih tematskih radionica za mlade koje će se održavati u prostorijama podnositelja potprojekta.