Aktivno sudjelovanje mladih pretpostavka je kvalitetnog donošenja i provođenja politika i odluka koje
se tiču mladih. Upoznavanje srednjoškolaca i njihovih profesora s procesom strukturiranog dijaloga
te njihovo motiviranje za uključivanje u aktualni proces, idealna je podloga za razumijevanje važnosti
dijaloga mladih i donositelja odluka i njegovu implementaciju na lokalnu razinu.

Kako građanskiodgoj još nije uveden kao obvezan predmet u hrvatskim školama, nužno je educirati učenike o
demokraciji, participaciji i aktivnom građanstvu na druge načine. Posebice je ta potreba vidljiva kod
učenika srednjih škola, budući da su na pragu punoljetnosti. Osnovni način njihovog participiranja
koji im je najbliži, sudjelovanje u radu škole kroz Vijeća učenika, često sadržajano ne funkcionira na
način na koji je to propisano. Vijeća učenika su oblik formaliziranog sudjelovanja djece i mladih u
sustavu obrazovanja.

Prema aktualnim zakonskim odredbama vijeće učenika čine predstavnici
svakog razrednog odjela i predstavljaju sve učenike jedne škole. Nadalje, u Zakonu se navodi da
Vijeće učenika sudjeluje u radu tijela škola kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, ali bez
prava odlučivanja. Upravo ta zakonska odredba u praksi dovodi do odstupanja u kvaliteti
funckioniranju vijeća učenika u raznim školama. Stoga, posebno je važno osvijestiti učenike i
predstavnike škola o važnosti sudjelovanja mladih u donošenju odluka koje ih se direktno tiču.

Projekt Škola za dijalog, kojeg će provoditi PRONI Centar za socijalno podučavanje na području
Osječko-baranjske županije u suradnji sa 6 suradničkih srednjih škola, ima za cilj osnažiti
srednjoškolsku zajednicu za provođenje dijaloga između mladih (učenika) i donositelja odluka
(predstavnika škola/stručnog i nastavnog osoblja) za donošenje odluka relevanih za život mladih.
Specifični cilj ovog projekta je osvijestiti srednjojškolsku zajednicu OBŽ o važnosti funkcioniranja
Vijeća učenika i potaknuti ju na aktivnije uključivanje učenika u rad Vijeća. Navedene ciljeve projekta
planiramo ostvariti kroz sljedeće aktivnosti:

U pripremoj fazi pripremit će se i provesti istraživanje na temu razine participacije učenika u školi te
funkcioniranja Vijeća učenika u srednjim školama na području Osječko-baranjske županije na
uzoruku od 300 mladih od 15 do 19 godina. Nakon toga provest će se 6 radionica Vijećaonica s
mladima i donositeljima odluka i 1 završna “Velika Vijećaonica” . Na svakoj radionici sudjelovat će 20
mladih (srednjoškolci od 15 do 19 god.), a na završnoj 60 mladih, ukupno njih 180. Donositelja
odluka (neovisno o dobi) na svakoj radionici bit će 3, a na završnoj Velikoj Vijećaonici 10
predstavnika škola i 2 predstavnika javne vlasti iz područja rada s mladima i obrazovanja, dakle
ukupno 30 donositelja odluka. Svaka Vijećaonica sadržavat će uvodni edukativni dio (opće
informacije o Dijalogu EU s mladima, Vijeću učenika i njegovu funkcioniranju), te dijalog između
mladih i donositelja odluka. Sve navedene aktivnosti bit će podloga za kreiranje Vodiča za srednje
škole “Ja sam za dijalog”.

Vodič se sadržavati osnovne informacije o funkcioniranju Vijeća učenika,
djelokrugu rada i načinu uključivanja učenika u rad Vijeća. Isto tako, učenici i djelatnici srednjih škola
na području Osječko-baranjske županije, dobit će osnovne informacije o strukturiranom dijalogu kao
metodi dijaloga između mladih i donositelja odluka koja odražava direktnu mogućnost uključivanja
mladih u donošenje odluka relevantnih za vlastiti život, kao i o stukturiranom dijalog s mladima na
europskoj razini.

Projekt financira Europska unija kroz program ERASMUS+.