Projekt „Što i kako“ ima za cilj unaprijediti provedbu politike za mlade kroz uspostavu strukturiranog dijaloga između mladih, Savjeta mladih, relevantnih institucija i osoba odgovornih za kreiranje politike prema mladima Grada Vukovara.
Ciljana skupina su mladi do 30 godina, njih 18, koji su aktivni u organizacijama civilnoga društva i Savjetu mladih Grada Vukovara, i predstavnici relevantnih javnih institucija u gradu, aktivni članovi Savjetodavnog odbora Informativnog centra za mlade Vukovar.

Glavne aktivnosti projekta bit će: Istraživanje o potrebama i prioritetima potpore mladima u gradu Vukovaru; 3 Fokus grupe; Promotivne aktivnosti projekta; Evaluacija i Izvješćivanje. Glavni nositelj projekta je PRONI Centar za socijalno podučavanje, koji će projekt provoditi u razdoblju od 1. rujna 2012. do 1. travnja 2013. godine (ukupno 213 dana), na području gradova Vukovara i Orahovice. Projektom želimo utjecati na kreiranje učinkovite osnove za provedbu lokalnog programa za mlade u gradu Vukovaru, kao i podići svijest mladih, relevantnih institucija i šire javnosti o važnosti mladih ljudi u društvu i važnosti kvalitetne potpore mladima.

Projekt “Što i kako” financiran je sredstvima Europske komisije kroz program Mladi na djelu, Akcija 5. – Potpora europskoj suradnji u području mladih, Podakcija 5.1. – Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima.

 

logo_mladi logo_mladi_hr logo_mladi