Project Description

Projekt U informiranju je snaga doprinosi povećanju učinkovitost i sposobnost OCD-a na području grada Vukovara u pružanju usluga informiranja i savjetovanja mladih kroz razvoj kvalitete rada temeljenog na međusektorskom umrežavanju, sinergijskom djelovanju i kapacitiranju djelatnika, volontera i članova Savjetodavnog odbora Info centra za mlade Vukovar.

Projekt se temelji  na međusektorskom partnerstvu i suradnji organizacija civilnoga društva, jedinica lokalne samouprave i ustanova s područja grada Vukovara, a ima za cilj kroz razdoblje od godine dana povećati učinkovitost i sposobnost OCD-a u pružanju usluga mladima, posebice u području informiranja i savjetovanja, kroz umrežavanje i kapacitiranje suradnika i djelatnika te sinergijsko djelovanje u svrhu kvalitetnijeg i učinkovitijeg dosega mladih, a u konačnici podizanja razine kvalitete života mladih na području grada Vukovara.
Ovakvim pristupom ciljamo na izravan rad s djelatnicima i volonterima naše udruge te članovima Savjetodavnog odbora Info centra za mlade Vukovar (predstavnici lokalnih dionika s područja grada Vukovara).

U svrhu postizanja specifičnih ciljeva programa, ali i u svrhu ispunjavanja općeg Natječaja, planirana je provedba 3 grupe aktivnosti kako slijedi:

1. Jačanje međusektorske suradnje i razvoj kapaciteta osoba koje rade s mladima

2. Jačanje kapaciteta djelatnika i volontera PRONI Centra u području informiranja i savjetovanja mladih te primjene novih tehnologija i digitalnih alata

3. Razvoj kvalitete rada i osiguravanje redovitih usluga korisnicima Info centra za mlade Vukovar

Program je sufinanciran sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara

Ukupna vrijednost programa je 81.788,20kn od čega je udio Fonda 49.538,20kn

Vrijeme provedbe: 22.11.2022 do 21.11.2023