U trajanju od godine dana, od 1.8.2018. do 31.7.2019. godine projekt Volonterski centar Vukovar promotivnom kampanjom, izobrazbama za volontere, učenike i organizatore volontiranja, volonterskim akcijama i informiranjem o ponudi i potražnji volonterskog rada, doprinosi daljnjem sustavnom razvoju volonterstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Projekt se provodi u partnerstvu s odgojno-obrazovnim ustanovama – Osnovna škola Nikole Andrića Vukovar i Ekonomska škola Vukovar, jedinicom lokalne samouprave – Grad Vukovar te suradničkom organizacijom Volonterski centar Osijek, provodi PRONI Centar, a ima za doprinijeti sustavnom razvoju volonterstva kroz aktivno djelovanje lokalnog Volonterskog centra Vukovar na području Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.

Projekt je usmjeren na opću populaciju građana, mlade i volontere te udruge, institucije i ustanove, a posebice obrazovne (organizatore volontiranja) kao izravne ciljane skupine pa će se projektni tim na području grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije kroz provedbu 7 grupa aktivnosti fokusirati na postizanje sljedećih specifičnih ciljeva:
1.    Putem Promotivne kampanje o volonterstvu – podići razinu svijesti i informiranosti kod najmanje 5000 građana, posebice mladih i srednjoškolaca o vrijednosti i važnosti razvoja volonterstva te dobrobiti volonterskog rada, značaju i razvoju volonterstva za lokalnu zajednicu, značaju i važnosti odgoja djece za volontiranjem te značaju i svrsi postojanja lokalnog volonterskog centra u lokalnoj zajednici.
2.    Provedbom Obrazovnih aktivnosti za volontere i učenike – „Biti Volonter“ – podići razinu informiranosti i znanja u području volonterstva sukladno Zakonu o volonterstvu RH kod najmanje 80 volontera te učenika osnovnih i srednjih škola.
3.    Provedbom Obrazovnih aktivnosti za organizatore volontiranja i koordinatore volontera – „Uvod u menadžment volontera“ i „Vrednovanje volontera“ – osposobiti najmanje 5 novih koordinatora volontera u svrhu kvalitetnog organiziranja volonterskog rada sukladno Zakonu o volonterstvu RH, odnosno u svrhu poboljšanja prakse vrednovanja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem.
4.    Kroz Savjetovanje i mentoriranje organizatora volontiranja – podići razinu kvalitete upravljanja volonterima i volonterskim programima kod najmanje 10 organizatora volontiranja s područja grada Vukovara, ali i poduprijeti daljnji razvoj školskog volontiranja u odgojno-obrazovnim ustanovama na području grada Vukovara.
5.    Provedbom Volonterskih akcija u lokalnoj zajednici kroz organiziranje i uključivanje volontera te učenika za vrijeme školskih praznika – podići razinu uključenosti građana, a posebice mladih i srednjoškolaca (najmanje 50) u razvoj zajednice te podići razinu uključenosti školskih volonterskih klubova u jačanje razvoja volonterstva
6.    Provedbom Volonterskih akcija u odgojno-obrazovnim ustanovama – podići razinu uključenosti školskih volonterskih klubova u jačanje razvoja volonterstva.
7.    Kroz Razmjenu informaciju o ponudi i potražnji volonterskog rada putem postojeće i razvijene baze podataka volontera i organizatora volontiranja te njezino redovito ažuriranje s unosima novih volontera i organizatora volontiranja – podići razinu uključenosti volontera u volonterske programe organizatora volontiranja

Projekt Volonterski centar Vukovar financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.