Project Description

U trajanju od godine dana, od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine projekt pod nazivom Volonterski centar Vukovar kojeg u partnerstvu s jedinicom lokalne samouprave – Grad Vukovar,  odgojno-obrazovnim ustanovama Osnovnom školom Nikole Andrića Vukovar, Osnovnom školom Mitnica i Osnovnom školom Josipa Matoša Vukovar te suradničkom organizacijom (Volonterski centar Osijek) i suradničkim ustanovama Dječji vrtić Vukovar 1 i 2 te Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru provodi PRONI Centar, ima za cilj doprinijeti sustavnom razvoju volonterstva kroz aktivno djelovanje lokalnog Volonterskog centra Vukovar na području Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.

Projekt će se provesti na području grada Vukovara u trajanju od godine dana te će biti usmjeren na izravan rad s općom populacijom mladih, građana, učenika i studenata, volontera te udruga, institucija i ustanova, a posebice odgojno-obrazovnih, u svojstvu organizatora volontiranja.

U svrhu postizanja specifičnih ciljeva projekta, ali i u svrhu ispunjavanja općeg i posebnih ciljeva Poziva, isti će se provesti kroz 8 grupa aktivnosti kako slijedi:

  1.  Promotivna kampanja o volonterstvu – podići razinu prepoznatljivosti uloge i značaja djelovanja Volonterskog centra Vukovar u razvoju zajednice, razvoju volonterstva, razvoju ljudskih potencijala i odgoja za volontiranje od strane najmanje 5000 građana, posebice mladih i njihovih roditelja te odgojno-obrazovnih ustanova i drugih lokalnih dionika – organizatora volontiranja kroz pravovremeno informiranje i savjetovanje osobnim putem i putem on-line komunikacijskih kanala, izradu i diseminaciju 500 primjeraka promotivnog materijala, informiranje putem web i Facebook stranica partnerskih i suradničkih organizacija i najmanje 6 obraćanja javnosti kroz medije (radio, novine, internet portali), kao i organizaciju dodjele godišnje volonterske nagrade u gradu Vukovaru i obilježavanje Međunarodnog dana volontera u odgojno-obrazovnim ustanovama kroz provedbu promotivne kampanje o volonterstvu.
  2.  Obrazovne aktivnosti za volontere „Biti Volonter“ –  podići razinu informiranosti i znanja o volonterstvu sukladno Zakonu o volonterstvu RH kod najmanje 85 volontera – učenika osnovnih škola, studenata, mladih i građana općenito kroz provedbu Obrazovnih aktivnosti za volontere „Biti volonter“.
  3.  Obrazovne aktivnosti za organizatore volontiranja i koordinatore volontera „Uvod u menadžment volontera“ – kroz podizanje razine znanja i vještina u području volonterskog menadžmenta, unaprjeđeni kapaciteti kod najmanje 5 organizatora volontiranja, posebice odgojno-obrazovnih ustanova s područja grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije te osposobljeno najmanje 5 novih koordinatora volontera u svrhu kvalitetnog organiziranja volonterskog rada u svojim ustanovama/organizacijama sukladno Zakonu o volonterstvu RH putem provedbe obrazovne aktivnosti za organizatore volontiranja i koordinatore volontera „Uvod u menadžment volontera“
  4. Obrazovne aktivnosti za organizatore volontiranja i koordinatore volontera „Vrednovanje volontera“ –  unaprjeđivanje prakse vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem kroz podizanje razine znanja i osposobljavanje najmanje 5 koordinatora volontera s područja grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, posebice odgojno-obrazovnih ustanova, u području vrednovanja i vođenja evidencije volontera te izrade i izdavanja Potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem nakon provedbe obrazovne aktivnosti za organizatore volontiranja i koordinatore volontera „Vrednovanje volontera“.
  5. Provedba volonterskih akcija u odgojno-obrazovnim ustanovama – podići razinu uključenosti odgojno-obrazovnih ustanova u jačanje odgoja za volontiranje i razvoja volonterstva kroz pripremu i provedbu najmanje 4 volonterske akcije u odgojno-obrazovnim ustanovama (aktivnost 5) s najmanje 80 njihovih korisnika i njihovih roditelja.
  6. Razvoj inkluzivnog volontiranja – podići razinu uključenosti odgojno-obrazovnih ustanova u jačanje odgoja za volontiranje i razvoja volonterstva kroz pripremu i provedbu najmanje 4 volonterske akcije u odgojno-obrazovnim ustanovama s najmanje 80 njihovih korisnika i njihovih roditelja.
  7. Razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada –  podići razinu informiranosti i uključenosti volontera (građana) u volonterske programe organizatora volontiranja putem osigurane redovite razmjene informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, kao i osigurane bolje preglednosti volonterskih pozicija i mogućnosti za volontiranje na novoizrađenoj web stranici Volonterskog centra Vukovar te je povećan broj evidentiranih volontera u bazi podataka o ponudi i potražnji volonterskog rada Volonterskog centra Vukovar za najmanje 20 novih volontera te 3 organizatora volontiranja na području grada Vukovara kroz provedbu kontinuirane aktivnost razmjene informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada.
  8. Razvoj kvalitete rada Volonterskog centra Vukovar – podići razinu kvalitete rada i osigurano jednostavnije servisiranje volontera, organizatora volontera i koordinatora volontera putem novoizrađene web stranice, izrađene baze organizatora volontiranja i koordinatora volontera koji su prošli i/li imaju potrebu za izobrazbama na temu volonterskog menadžmenta, tisak i distribuciju volonterskih knjižica volonterima te kapacitiranje djelatnika Volonterskog centra Vukovar tijekom procesa razvoja kvalitete rada Volonterskog centra Vukovar.

Projekt Volonterski centar Vukovar financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Vukovara.

Logo MDOMSPGrb-grada

 

Grad Vukovar