Projekt pod nazivom Volonterski centar Vukovar kojeg u suradnji s jedinicom lokalne samouprave – Grad Vukovar i udrugom za mlade – Mirovnom grupom mladih Dunav iz Vukovara te suradničkom organizacijom (Volonterski centar Osijek) i institucijama (Gradska knjižnica Vukovar i Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Vukovar) provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje, ima za cilj doprinijeti sustavnom razvoju volonterstva kroz aktivno djelovanje lokalnog volonterskog centra na području grada Vukovara.
U trajanju od godine dana, od 1.8.2015. do 31.07.2016. godine, kroz daljnje sustavno djelovanje lokalnog volonterskog centra i usmjerenost na opću populaciju građana, mlade i volontere te udruge i institucije (organizatore volontiranja) kao izravne ciljane skupine, projektni tim će se fokusirati na postizanje sljedećih specifičnih ciljeva:

– putem promotivnih i informativnih aktivnosti, okruglih stolova i prezentacija, promoviranje dobre prakse i potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem te dodjelu volonterske nagrade: podići svijest i informiranost građana, posebice mladih, te dionika s područja grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije o važnosti i vrijednostima volontiranja, dobrobiti volonterskog rada te mogućnostima koje se pružaju volontiranjem; motivirati građane, a posebice mlade na aktivno sudjelovanje u društvu kroz vlastiti volonterski angažman te povećati broj volontera na području grada Vukovara; motivirati udruge i institucije (potencijalne organizatore volontiranja) na pokretanje volonterskih programa te povećati broj organizatora volontiranja na području grada Vukovara
– kroz provedbu obrazovnih aktivnosti: podići razinu znanja i osposobljenosti volontera te organizatora volontiranja na temu volonterskog menadžmenta i osposobljavanja koordinatora volontera; podići razinu osposobljenosti organizatora volontiranja za izdavanje potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem; unaprijediti kvalitetu volontiranja i volonterskih programa kod organizatora volontiranja
– kroz organizirane volonterske akcije: potaknuti uključivanje građana, a posebice mlade , na uključivanje u provedbu volonterskih akcija u lokalnoj zajednici
– kroz redovito održavanje i ažuriranje elektronske baze Volonterskog centra Vukovar o ponudi i potražnji volonterskog rada: unaprijediti sustav razmjene informacija između volontera i organizatora volontiranja na području grada Vukovara
Navedeni ciljevi bit će ostvareni kroz provedbu 5 ključnih aktivnosti:
1. Promotivne aktivnosti usmjerene ka promociji prakse i vrijednosti volontiranja te motiviranja građana na uključivanje u volonterske programe putem širenja informacija o dobrobiti volonterskog rada, promocije Potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem te dodjelu godišnje volonterske nagrade na području grada Vukovara
2. Provedba obrazovnih aktivnosti u svrhu osposobljavanja volontera i organizatora volontiranja na temu volonterskog menadžmenta i osposobljavanja za koordinatora volontera kroz radionice “Biti volonter” i “Menadžment volontera”
3. Provedba obrazovnih aktivnosti u svrhu osposobljavanja organizatora volontiranja za izdavanje potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem kroz radionicu “Vrjednovanje volontera”
4. Provedba volonterskih akcija u lokalnoj zajednici kroz organiziranje i uključivanje volontera
5. Razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada putem postojeće i razvijene baze podataka volontera i organizatora volontiranja te njezino redovito osvježavanje s unosima novih volontera i organizatora volontiranja
Pojekt Volonterski centar Vukovar financiran je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih.