U prostoru PRONI Centra za socijalno podučavanje, od 26. veljače do 5. ožujka 2019. održana je Mala škola životnih vještina, aktivnost u sklopu projekta OSA – obrazovanjem do samoinicijative, za polazinke 1. ciklusa.

Riječ je o programu, višednevnim radionicama koje imaju cilj osnažiti polaznike i ojačati njihove socijalne vještine.

Teme ove Male škole životnih vještina bile su: Osobne vrijednosti i Samoprocjena, Komunikacija, Timski rad i Suradnja, Sukobi i Rješavanje sukoba i Prezentacijske vještine, a obrađene su kroz mnoštvo interaktivnih vježbi i na primjerima iz stvarnog života te kroz teorijske inpute na svaku od tema.

Sudionici su kroz ovaj program mogli naučiti što su to osnovne ljudske potrebe i kako one imaju utjecaj na naše cjelokupno ponašanje, što su naše osobne vrijednosti i kako ih gradimo i koliko se razlikuju u odnosu na druge, naučiti malo više o sebi i na taj način osvijestiti svoj vlastiti potencijal.
U dijelu učenja o komunikaciji, upoznali su mitove o komunikaciji, saznali što je zapravo komunikacija, komunikacijski kanal i šumovi u komunikaciji, mogli su procijeniti vlastite komunikacijske vještine, naučiti kakva sve komunikacija može biti te kolika je važnost neverbalne komunikacije i kakav utjecaj na komunikaciju ima slušanje.
Kroz različite interaktivne vježbe u grupama učili su o važnosti suradnje i dobrih odnosa, osvijestili koliki je značaj otvorene komunikacije u timu kako bi se izbjegli, odnosno uspješno riješili mogući problemi rada u timovima.
Ni tema Sukoba, koja je dijelu polaznika bila osobno zahtjevna, nije prošla bez praktičnog rada na osobnom doživljaju i različitim osjećajima koji se javljaju u situacijama sukoba, polaznici su naučili što je sukob, zbog čega nastaje i koje su vrste i razine sukoba, na koji se način netko ponaša u sukobu i kako reagira u konfliktnoj situaciji. Pored toga, saznali su i koji su sve koraci u rješavanju sukoba a sve su to mogli primijeniti u vježbama u kojima su radili na rješavanju konkretnih konfliktnih situacija.
Zadnji dan je ostavljen za prezentacijske vještine i javni nastup. Kroz različite vježbe samopredstavljanja i prezentacije pred publikom, osvijestili su kakvi su u javnom nastupu te su iz analize svog nastupa mogli osvijestiti razinu svoje treme u nastupu, naučiti kako ju smanjiti ili nadići te saznati koji su sve elementi bitni kako bi im javni nastup bio uspješniji.

Na kraju ovog treninga sudionici su izrazito pozitivno ocijenili ovakav način učenja, kroz aktivno sudjelovanje i zabavne ali vrlo korisne vježbe koje su im pomogle osvijestiti vlastito ponašanje.

Zahvaljujemo svim sudionicima ove Male škole životnih vještina na odličnoj atmosferi, visokoj motivaciji za učenje i zaista aktivnom sudjelovanju.

Projekt OSA – obrazovanjem do samoinicijative, usmjeren je na razvoj i unaprjeđenje kompetencija osoba u nepovoljnom položaju – mladih visokoobrazovanih nezaposlenih osoba i dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba u pogledu vještina (know-how), znanja (know-that) i razumijevanja (know-why) u području prijave i provedbe projekata i poduzetništva s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada i/ili samozapošljavanja.
Projekt sadrži aktivnosti kroz koje sudionici mogu steći konkurenta znanja i vještine, umrežiti se i prezentirati predstavnicima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i ostalim dionicima značajnim u području obrazovanja i zapošljavanja.
Nositelj , projekta je Ekonomski fakultet u Osijeku, partneri su Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, PRONI centar za socijalno podučavanje i Centar za poduzetništvo, a projekt sufinancira Europska unija kroz Europski socijalni fond.

20190226_102916

20190227_134302

20190228_084354

20190228_092732

20190228_125010

20190228_125019

20190304_110820

20190304_125654

20190304_125700

20190304_143527

IMG_20190226_120210

20190227_110508

20190305_103901

20190305_103649

20190305_104152